Amster­dam heeft als eer­ste Neder­land­se stad een kli­maat­cri­sis uit­ge­roe­pen. Hier­mee geeft zij navol­ging aan wereld­ste­den als Lon­don, Que­bec, Praag, Mil­aan, Cork, Auck­land, Basel en Vati­caan­stad. Het uit­roe­pen van de kli­maat­cri­sis en eco­lo­gi­sche cri­sis was een ini­ti­a­tief van BIJ1 met steun van de Par­tij voor de Die­ren, Groen­Links en Denk.

Syl­va­na Simons: “We bevin­den ons in een eco­lo­gi­sche ramp die zijn weer­ga niet kent. De kli­maat­cri­sis bete­kent nu al het ein­de van de levens­wij­ze en levens van vele men­sen. Jon­ge kli­maat­spij­be­laars, acti­vis­ten van Extinc­ti­on Rebel­li­on en betrok­ken bur­gers door de hele wereld laten terecht van zich horen en eisen dat de poli­tiek de nodi­ge maat­re­ge­len neemt om de kli­maat­cri­sis te bestrij­den. Door als eer­ste Neder­land­se stad een kli­maat­nood­toe­stand uit te roe­pen geven wij een hel­der sig­naal af dat Amster­dam hen hoort en alles zal doen wat in haar macht ligt om deze cri­sis te lijf te gaan.”

Een tem­pe­ra­tuur­stij­ging van 1,5 gra­den, waar we hard op af gaan, heeft al onom­keer­ba­re gevol­gen voor de pla­neet, zo schrijft het kli­maat­pa­nel van de Ver­e­nig­de Naties. En het bio­di­ver­si­teits­pa­nel gaf in mei aan dat het afne­men van de bio­di­ver­si­teit net zo’n bedrei­ging vormt voor de mens­heid als de kli­maat­cri­sis.

Na mas­sa­le pro­tes­ten van de bur­ger­be­we­ging Extinc­ti­on Rebel­li­on in Enge­land kon­dig­de de Brit­se rege­ring in mei een nati­o­na­le ‘cli­ma­te emer­g­en­cy’ af. De pro­test­be­we­ging eist dat over­he­den de waar­heid ver­tel­len over de eco­lo­gi­sche cri­ses, maat­re­ge­len nemen om CO2 neu­traal te zijn in 2025 en bur­ger­ra­den instel­len om toe te zien op de uit­voe­ring van deze maat­re­ge­len. Extinc­ti­on Rebel­li­on is inmid­dels door de hele wereld actief. Ruim 600 over­he­den heb­ben mede op hun ini­ti­a­tief inmid­dels een kli­maat­cri­sis afge­kon­digd.