Maak Amsterdam circulair!

Maak Amsterdam circulair!

Op 18 april besprak de com­mis­sie duur­zaam­heid het uit­voe­rings­pro­gram­ma cir­cu­lai­re eco­no­mie. Later dit jaar gaat de gemeen­te­raad in gesprek over de nieu­we stra­te­gie cir­cu­lair. Namens BIJ1 gaf duo-raads­lid Jelle de Graaf al een aan­tal pun­ten mee....
Gegoochel met getallen in de rapportage woonplannen

Gegoochel met getallen in de rapportage woonplannen

Op 17 april besprak de com­mis­sie Wonen en Bou­wen de voort­gang van de plan­nen om wonin­gen te bou­wen tus­sen 2018 en 2025. Doe­len wor­den niet gehaald en cij­fers ver­war­rend opge­schre­ven. Zoals duo-raads­lid So Roustayar zei: “Ik ben dol op getal­len, maar...
Opvang in Buitenveldert

Opvang in Buitenveldert

Opvang voor onge­do­cu­men­teer­den Amster­dam­mers. Daar ging het over in de com­mis­sie Alge­me­ne Zaken van de gemeen­te­raad op dins­dag 16 april. Het was een hef­tig debat met vele inspre­kers die zich, opge­hitst door de recht­se par­tij­en en media uit­spra­ken...
Politiek Café Amsterdam BIJ1

Politiek Café Amsterdam BIJ1

Lie­ve BIJ1 men­sen, het is weer zover! De eer­ste vrij­dag van de maand komen we samen om bij te pra­ten, nieu­we men­sen te leren ken­nen en ener­gie te geven. Alle BIJ1 leden, vrien­den en geïn­te­res­seer­den zijn wel­kom. Poli­tiek Café Vrij­dag 3 mei 17:00 —...
Amsterdam voor iedereen toegankelijk

Amsterdam voor iedereen toegankelijk

Op 11 april besprak de com­mis­sie Zorg, Jeugd­zorg en Sport van de gemeen­te­raad het beleid voor een toe­gan­ke­lij­ke stad. Elke Amster­dam­mer zou gelijk­waar­dig mee moe­ten kun­nen doen, maar in de prak­tijk blij­ven er pro­ble­men. Lees hier onze bij­dra­ge...