Politiek Café — Amsterdam BIJ1

Lie­ve BIJ1 men­sen, het is weer zover! We komen samen om bij te pra­ten, nieu­we men­sen te leren ken­nen en ener­gie te geven. Het is meer dan tevo­ren nodig om elkaar steun te geven, en te voe­len dat we niet alleen zijn. Alle BIJ1 leden en geïn­te­res­seer­den...
Zorg voor voldoende woningen voor mensen in een kwetsbare positie

Zorg voor voldoende woningen voor mensen in een kwetsbare positie

Op 14 maart besprak de gemeen­te­raad het huis­ves­tings­plan voor men­sen in een kwets­ba­re posi­tie. Zij zijn vaak niet zomaar in die posi­tie terecht geko­men, daar­om zet BIJ1 zich in voor sys­teem­ver­an­de­rin­gen om alle men­sen in een kwets­ba­re posi­tie een...
Bijzondere hulp voor alleenstaande ouders

Bijzondere hulp voor alleenstaande ouders

Samen met de stich­ting Sin­gle Super Moms heeft Amster­dam BIJ1 de afge­lo­pen maan­den gewerkt aan het ver­ster­ken van de posi­tie van alleen­staan­de ouders. Op 13 maart is onze motie om een spe­ci­aal loket te ope­nen voor de pro­ble­men waar deze men­sen...
De strijd voor vrouwenrechten gaat door

De strijd voor vrouwenrechten gaat door

Op 13 maart debat­teer­de de gemeen­te­raad over de Moni­tor Vrou­wen­eman­ci­pa­tie. Lees hier onze vol­le­di­ge bij­dra­ge: 100 jaar gele­den kre­gen vrou­wen in dit deel van het konink­rijk alge­meen kies­recht en in de afge­lo­pen eeuw heb­ben vrou­wen op vele...