Sylvana, Demon of Diva

Sylvana, Demon of Diva

Op 21 novem­ber was de docu­men­tai­re Syl­va­na – demon of diva te zien op tv. In de film kre­gen we een per­soon­lijk por­tret te zien van de strijd die BIJ1 en Syl­va­na dage­lijks voe­ren. Maar rond­om de docu­men­tai­re is er ook flink wat media-aan­dacht...