Nieuw bestuur voor Amsterdam BIJ1

Nieuw bestuur voor Amsterdam BIJ1

Amster­dam BIJ1 heeft een nieuw afde­lings­be­stuur geko­zen. Op de Alge­me­ne Leden­ver­ga­de­ring van zater­dag 29 sep­tem­ber kozen de leden een negen-kop­pig bestuur. Aan­tre­dend bestuurs­lid Vay­hishta Mis­kin: “Sinds de ver­kie­zin­gen in maart is de frac­tie...
Sluiten gebedshuizen gaat in tegen de rechtsstaat

Sluiten gebedshuizen gaat in tegen de rechtsstaat

In een inter­view met AT5 gaf bur­ge­mees­ter Hal­se­ma aan gebeds­hui­zen te wil­len kun­nen slui­ten. Lees hier de reac­tie van frac­tie­voor­zit­ter Syl­va­na Simons tij­dens de gemeen­te­raads­ver­ga­de­ring van 19 sep­tem­ber: Dank u voor­zit­ter, Ik schrok toen...
Jazie Veldhuyzen: Het is tijd voor een humaan asielbeleid

Jazie Veldhuyzen: Het is tijd voor een humaan asielbeleid

Op de demon­stra­tie voor een men­se­lijk asiel­be­leid op de Dam op 15 sep­tem­ber sprak duo-raads­lid Jazie Veld­huy­zen. Lees hier zijn vol­le­di­ge speech terug: Om te begin­nen wil ik mijn soli­da­ri­teit uit­spre­ken rich­ting alle onge­do­cu­men­teer­de men­sen...
Grijp de woningmarkt terug uit de klauwen van beleggers!

Grijp de woningmarkt terug uit de klauwen van beleggers!

Jon­ge­ren die opko­men voor een leef­ba­re stad! Zo hoort het. Naar aan­lei­ding van de “Rede­rij­kers” die een pand kraak­ten in Zuid sprak duo-raads­lid Jazie Veld­huy­zen de com­mis­sie Bou­wen en Wonen toe over het woning­te­kort in Amster­dam. Op zon­dag 1 juli...
Reactie BIJ1 anti-radicaliseringsbeleid

Reactie BIJ1 anti-radicaliseringsbeleid

Op 22 augus­tus kon­dig­de bur­ge­mees­ter Hal­se­ma in een brief haar nieu­we anti-radi­ca­li­se­rings­be­leid aan. Ze ver­tel­de onder ande­re ondanks weten­schap­pe­lijk advies in opdracht van de gemeen­te niet lan­ger te wil­len samen­wer­ken met sala­fis­ti­sche...