Tegenslag maar geen nekslag voor ADM

Tegenslag maar geen nekslag voor ADM

Gis­te­ren heeft de Raad van Sta­te zich uit­ge­spro­ken voor het hand­ha­ven van het ont­rui­mings­be­vel voor het ter­rein van de ADM. Hoe­wel dit te ver­wach­ten is is het een for­se klap in het gezicht van de bewo­ners van het inmid­dels meer dan 20 jaar bewoon­de...
Don’t Send Afghans Back

Don’t Send Afghans Back

Een motie van BIJ1 om Afghaan­se vluch­te­lin­gen te bescher­men is met rui­me steun aan­ge­no­men. Door de motie gaat de gemeen­te Amster­dam Afghaan­se vluch­te­lin­gen bij­staan, en roept zij de staats­se­cre­ta­ris op alle uit­zet­tin­gen naar Afgha­nis­tan stop...
Amsterdam solidair met leraren PO in actie

Amsterdam solidair met leraren PO in actie

Amster­dam ver­klaart zich soli­dair met de lera­ren van PO in actie. Dank­zij een motie van BIJ1 die met een rui­me meer­der­heid werd aan­ge­no­men gaat het Col­le­ge bij de Minis­ter van Onder­wijs aan­drin­gen op een gelijk sala­ris voor basis­school­do­cen­ten en...
BIJ1 blij met Conference of Tolerance

BIJ1 blij met Conference of Tolerance

Op ini­ti­a­tief van oud-raads­lid Tjak­ko Dijk orga­ni­seert Amster­dam een Con­fe­ren­ce of Tole­ran­ce. Amster­dam BIJ1 steunt deze con­fe­ren­tie van har­te. Frac­tie­voor­zit­ter Syl­va­na Simons: “Het is de hoog­ste tijd dat Amster­dam haar rol als...
Vragen toegankelijkheid Amsterdam Pride

Vragen toegankelijkheid Amsterdam Pride

Amster­dam BIJ1 heeft in de raads­ver­ga­de­ring van 18 juli vra­gen gesteld over de toe­gan­ke­lijk­heid van de Amster­dam Pri­de. Uit een ver­ken­nend onder­zoek van Plat­form Gehan­di­cap­ten Zuid­oost is geble­ken dat hier nog flin­ke sla­gen zijn te maken. Zo...