BRIEF AAN INFORMATEUR

BRIEF AAN INFORMATEUR

Aan: Maar­ten van Poel­geest, cc: Dick Pol­man Geach­te heer van Poel­geest, Op uw ver­zoek doe ik als ver­ko­zen raads­lid namens Amster­dam BIJ1 mid­dels onder­staand schrij­ven beknopt ver­slag van onze dui­ding van de ver­kie­zings­uit­slag, de thema’s waar­op wij...

INFORMATIE BIJ1 MBT KLIMAATWIJZER AMSTERDAM

Door de men­sen die de kli­maat­wij­zer ont­wor­pen heb­ben zijn we gevraagd om input te leve­ren over een aan­tal zaken. Zie hier­on­der onze input. 1) Hoe staat BIJ1 tegen­over de uit­brei­ding van het aan­tal wind­mo­lens in Amster­dam? Wind­mo­lens bie­den een...